29 Th7
18:00 — 19:15 (1h 15′)

PHÒNG TẬP STUDIO

Hướng dẫn: Nin