3 Th4
11:40 — 12:40 (1h)

PHÒNG TẬP STUDIO

Hướng dẫn: KenZ